Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Boende i enlighet med stödbehovet

Var och en har rätt till ett eget hem. Det primära i boendetjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning och för personer med ett funktionshinder är service som ges hemma. Målet är att vardagen ska förlöpa smidigt och att vardagen är meningsfull och trygg. Boendetjänster ordnas via bedömningen av servicebehovet och via serviceplanen. Vid behov ordnas en träningsperiod inför boendet, under vilken man kartlägger individens behov av hjälp, handledning och vård. När det görs en bedömning om olika alternativa sätt att bo beaktas i fråga om varje klient hens behov av hjälp, handledning och vård. Boendetjänster ordnas i enlighet med det aktuella stödbehovet.

I Soites område ordnas boendetjänster som tjänster i hemmet, i stödbostäder, vid olika boendeenheter och grupphem samt på servicehus. Boendetjänster ordnas som Soites egen verksamhet eller genom att köpa tjänster. Tjänster kan köpas av samkommuner, föreningar eller privata serviceproducenter. Behovet av boendetjänster bedöms i koordinationsteamet för boende som behandlar frågor kring boende på ett yrkesövergripande sätt.

Boendetjänster för personer med en intellektuell funktionsnedsättning

Stöd för hemmaboende

En klient som bor självständigt i en ägar- eller hyreslägenhet kan få hjälp i fråga om utmaningar i vardagen. Hjälp i utmaningar i vardagen erbjuds till exempel av hemvården, stödtjänsterna och öppenvårdsteamet.

Stött boende

Klienter inom stött boende har varierande behov av stöd och handledning som stöd för självständigt boende. Stöd och handledning ordnas vid behov i den egna bostaden. Stödet ordnas med hjälp av handledare i öppenvårdsteamet och inom boendetjänsterna. Dessutom hjälper andra stödtjänster som till exempel hemservicen.

Soites enheter för stött boende

 • Aamurusko
 • Lumikonkoti
 • Pesäpuu
 • Pihlajatupa
 • Runebergsgatans gruppboende
 • Soldalen
 • Tallvinden

Handlett boende

Handlett boende lämpar sig för en klient som är rätt så självständig i sina dagliga grundfunktioner. Boendet stöds dagligen, men till den här boendeformen hör ingen nattövervakning. Pesäpuu är Soites enhet inom handlett boende.

Serviceboende med heldygnsomsorg

Serviceboende med heldygnsomsorg är avsedd för klienter som behöver hjälp och stöd dygnet runt och den genomförs i regel vid grupphem. Serviceboende med heldygnsomsorg erbjuds av följande enheter i Soite:

 • Aamurusko
 • Lumikonkoti
 • Maria-Katarina-huset
 • Mattilakoti
 • Mesil grupphem
 • Pihlajatupa
 • Pilventupa
 • Solgården
 • Tallvinden

Boendeträning

I boendeträning bedömer man hurdan förmåga en person med intellektuell funktionsnedsättning som överväger att flytta till ett självständigt boende har att hantera vardagen, och man kartlägger individuella behov av stöd och hjälp. Boendeträningens längd är individuell.

Serviceboende för gravt handikappade

Serviceboende för gravt handikappade personer som behöver hjälp kontinuerligt och i stor omfattning kan ordnas hemma eller på ett servicehus. Servicen kan ordnas till det egna hemmet som hemvård eller som personlig assistans. Servicehusens serviceboende kan skaffas som köpta tjänster av servicehus som upprätthålls av olika serviceproducenter. Soite har i bruk en servicesedel inom boendetjänster för gravt handikappade personer.

Serviceboende omfattar såväl boende som tjänster relaterade till det dagliga boendet som är nödvändiga för den boende. Sådana tjänster kan till exempel omfatta hjälp med boenderelaterade aktiviteter som gäller rörlighet, påklädning, personlig hygien, mat och städning samt tjänster som behövs för att främja den boendes hälsa, rehabilitering och välbefinnande.

Serviceboendet är avgiftsfritt för en gravt handikappad. Klienten betalar själv hyran samt måltider, städning, klädvårdnad och kostnaderna för personliga hygienartiklar.

Tillfällig vård ordnas enligt ett tjänsteinnehavarbeslut. En tillfällig vårdperiod kan till exempel ordnas som stöd för en närståendevårdare. Då ska närståendevårdsbyrån informeras om vårdperioden.

Uträttande av ärenden per telefon

Privata boendeenheter

För verksamheten ansvarar

Sari Valkama

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 804 2985

Emilia Taipalharju

Koordinator av bostadstjänster för handikappaservice

Telefon: +358 40 804 3643

Ta en titt också på dessa